Số liệu cập nhật
Chuyển Trang
 • SỐ TRẠM CÂN:
  117
 • số phiếu cân trong tháng:
  917
 • Số trạm cân hoạt động:
  6
 • số phiếu vi phạm trong tháng:
  156
 • Tổng số GPLX ô tô:
  5.545.834
 • Tổng số GPLX mô tô:
  14.044.779
 • Tổng số hồ sơ online:
  115.479
 • Hồ sơ online đã xử lý:
  51.331
 • Tổng số xe:
 • Tỷ lệ truyền (%):
 • Số xe vi phạm trong ngày:
 • Kế hoạch đã giao:
 • Vốn đã giải ngân:
 • Vốn đã nhận:
 • Đã nghiệm thu AB:
 • Tổng số lượng:
  5.160
 • Tổng nguyên giá:
  615 nghìn tỷ
 • Tổng chiều dài:
  17.438,32
 • Tổng giá trị còn lại:
  595 nghìn tỷ
 • Tổng GPVT Trung - Việt:
 • Văn phòng QLVTĐB QT:
 • Số GPVT Ty Choang Quảng Tây:
 • Cục QLVT DB tỉnh Vân Nam:
 • Tổng số xe:
 • Số xe vi phạm trong ngày:
 • Số xe chạy trong ngày :
 • Tổng số nhà :
  61
 • Tổng số đất:
  39
 • Tổng số xe:
  151
 • Tổng số khác:
  42
 • Tổng số GPVT Việt - Trung:
 • Sở GTVT tỉnh Lào Cai:
 • Tổng cục ĐBVN:
 • Sở GTVT tỉnh Quảng Ninh: